Проект 16.4.2.017 "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма". Email: interreg017@kavarna.bg

Проект 16.4.2.017  "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България

Община Каварна е водещ бенефициент в изпълнението на проект 16.4.2.017  „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма“, одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България по договор за безвъзмездна помощ №60226 от 17.05.2017 г. Проектът се реализира в парньорство с Университета ”Ovidius”  от Констанца и Асоциация „Парньори 2000“ от Кълъраш. Проектът е насочен към младите хора в целевия регион (област Добрич – България и окръг Констанца – Румъния), които желаят да подобрят професионалната си квалификация и да увеличат възможностите си за намиране на по-добра работа в туристическия сектор.

Целева група по проекта са младежи на възраст между 16 и 29 г., с фокус към такива, които не работят, не учат и не се обучават към момента на включване в дейностите по проекта.

Основната цел на проекта е  „Повишаване на конкурентоспособността на работната сила на младежите от трансграничния регион и стимулиране на мобилността им от другата страна на границата”.

Основните проектни дейности са:

 • идентификация на интересуващите се от професионална реализация в сферата на туризма млади хора и мотивиране включването им в дейностите по проекта;
 • организиране и провеждане на професионални обучения по професии/ специалности, свързани с туристическия бранш;
 • организиране и провеждане на езикови курсове (на български език за румънци и на румънски език – за българи);
 • организиране и провеждане на 4 трудови борси (по две в Румъния и България), които да свържат предлагащите и търсещите работа в сферата на туризма;
 • разработване на обща стратегия за трансгранична заетост;
 • изграждане на виртуален център за насърчаване на заетостта и за създаване на връзка между работодатели и работници;
 • предоставяне на правни, данъчни и счетоводни консултации на лица от целевата група.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта са:

 • подобрена професионална квалификация и езикова компетентност на 80 души;
 • проведени четири трудови борси;
 • създаден Виртуален център за насърчаване на заетостта;
 • предоставени 200 юридически консултации на младежите от региона;
 • разработена  съвместна стратегия за управление на човешките ресурси в туристическия сектор.

Продължителност на проекта: 18 месеца

Обща стойност на проекта: 340 542,98 Евро, от които:

289 461,53 Евро (85%) от Европейския фонд за регионално развитие;

24 402,87 Евро от националния бюджет на Р. България,

19 864, 34 Евро от националния бюджет на Р. Румъния,

6 814,25 Евро собствено финансиране на партньорите.

Close Menu