Проект 16.4.2.017 "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма". Email: interreg017@kavarna.bg

Туризъм в Каварна

Макар и структуроопределящ, туризмът е традиционен и все още твърде скромнобазиран на богатствата на природата – защитени зони и местности, минерални извори,уникална брегова ивица, опазена от интервенциите на презастрояването, благоприятен климат.

Културно-историческото наследство има потенциал да бъде един от факторите заспецифично местно развитие с принос за осигуряване на заетост, като се съчетае сдруги икономически дейности, подкрепящи туризма, както и рибарството.На територията на общината има находки от всички исторически пластове от неолитанасам. Тракийско, римско, византийско и средновековно време, както и българскотоВъзраждане са напластявали култура и ценности. Високата културно-историческа ипознавателна стойност на уникалните културни паметници са обект на изследвания иоснова за конкурентни туристически продукти.

Паметниците на културата се намират в 14 населени места в община Каварна. Общиятброй на обектите под закрила на Закона на паметниците на културата и музеите е 118,от които 67 са декларирани и 51 са обявени. Културно-историческото наследство натериторията на общината включва основно археологически паметници на културата –68 обекта, антични селища, укрепления, могилни некрополи и др. По-голямата частот тях – 51 обекта, са обявени през 60-те години. 40 обекта имат категория“национално значение”, а други са от местно значение. Висока концентрация наархеологически паметници на културата има в: с. Българево, с. Камен бряг, с. Топола игр. Каварна. Някои примери:

 • “Бизоне” – селище от V в пр. н.е. в м. “Чиракман”;27
 • Антична и средновековна крепост „Калиакра” при с. Българево и прилежащата йтеритория и акватория – забележителен природен обект и крепостен ансамбъл;
 • Археологически резерват в местност „Яйлата” – крепостен ансамбъл от I до VIв., изграден върху естествено защитена тераса край морето;
 • м. “Кованлъка” – прабългарско селище от VIII-XI в.- занаятчийски и грънчарскицентър;- селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове;
 • м. “Таук лиман” – забележителен природен феномен и останки от крепостнистени;
 • Хамам – масивна каменна куполна баня;
 • Старите магазии на пристанището – складови помещения за съхраняване назърнени храни от времето на Възраждането;
 • Kаменен мост – построен от местни майстори през Възраждането, единствен вцелия район.

Архитектурно-строителните паметници на културата се намират главно в гр. Каварна иса от периода на българската архитектура след Освобождението, предимно жилищно-търговски сгради. От периода на Възраждането са запазени само 3 къщи.Провеждат се множество археологически разкопки, а находките от подводнитеекспедиции провокират вниманието на чуждестранни учени и специалисти. Вечеповече от три поредни години проучванията в региона се провеждат съвместно с учениот Франция и Италия.

В приоритетите за развитието на общината туристическият сектор има важно участие.Развитието на устойчив туризъм е свързано със съхраняване и дългосрочно опазванена природните, културните и социалните ресурси и допринасяне по положителен ибалансиран начин за икономическото развитие и благоденствието на хората, коитоживеят, работят или пребивават в общината.

Утвърждаването на община Каварна като привлекателна дестинация, предлагащакачествен туристически продукт, се основава на: опазване, поддържане и рекламиранена природните забележителности, осигуряване на достъп до тях; нарастване натуристическия поток и повишаване престоя на туристите; повишаване качеството натуристическия продукт; развитие на публично-частното партньорство в туристическиябранш.

В общината има възможности за развитие на разнообразни форми на туризъм: морски,културен, здравен, СПА и уелнес, селски, еко, конгресен, детски и младежки,приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм. За развитието на туризма вобщината съществуват редица предпоставки:

 • Морски туризъм – брегова черноморска плажна ивица с площ 74 000 кв.м сплощни характеристики: к.к. „Русалка” – 14 000 кв.м; к.к. Каварна – 28 500 кв.м;Божурец – Топола – 7500 кв.м; к.к. Карвуна – 24 000 кв.м, местн. Икантълъка;
 • Селски туризъм – реални възможности за развитие на този вид туризъм има вселата Българево, Свети Никола, Камен бряг, Топола, Божурец;28- Научно-познавателен туризъм в защитените територии територии (резерват„Калиакра”, Защитена местност и национален археологически резерват„Яйлата”, Защитена местност „Степите”), влажна зона „Тауклиман” и влажназона „Болата”
 • Културен туризъм – Градски исторически музей – гр. Каварна, Експозиция“Добруджа и морето”, Етнографски комплекс, Художествена галерия, носЧиракман;
 • Пещерен туризъм – множеството пещери край брега на Черно море;- Специализиран туризъм;
 • Екотуризъм във всички негови форми от семейната почивка в уюта натрадиционната селска къща в Българево, Камен бряг или Топола доспециализирания туризъм – наблюдения и фотографиране на птици и растения,на делфини и различни риби в крайбрежните води, запознаване с богатотокултурно-историческо наследство;
 • Орнитоложки туризъм (местността Икантълъка, местността „Болата”, Долинатана авлигите и Яйлата) и характерната за района степна растителност и редкивидове, вписани в Червената книга на България (местността „Болата”, носКалиакра, природо-археологическият резерват „Яйлата” (широколистниятбожур);
 • Голф туризъм;
 • Събитиен туризъм – привлича все повече туристи и допринася за превръщанетона Каварна в културна и рок столица на Балканския полуостров с вечеежегодното организиране на 6-ти май – празник на гр. Каварна, Международенобщобългарски младежки фолклорен събор „С България в сърцето”, Миден ирибен фест, Седмицата на морето и „Каварна Рок Фест“;
 • Ловен туризъм – Муфлоново стопанство – с. Българево.

Съчетаване на конгресен, културен, СПА, уелнес, здравен, спортен, ловен, голф,пещерен, детски и младежки туризъм е действително възможно и ще окажеблагоприятно влияние върху сезонния характер на туристическия продукт наобщината.

Открити са два туристическо-информационни центъра в селата Българево и Каменбряг.

Усилията на Общината за развитие на всички възможни (за потенциалите й) форми натуристическо предлагане се изграждат в следните тематични области: Представяне и реклама на разнообразието от възможности за развитие наформи на алтернативен туризъм.

Основните положителни акценти в тази област са уникалните природни и историческидадености на общината; предимството на възможността за избор на развитие в секторатуризъм, избягващо проблемите, възникнали с прекомерното застрояване инесъответствието с опазване на природния ресурс; капитализиране на „дивотокрайбрежие” като запазена марка на туризма в община Каварна; различния продукт,29който общината може да предложи, в сравнение с останалите общини почерноморското крайбрежие.

Местната власт е активен и надежден партньор на бизнесаОбщинската администрация е надежден партньор за местния бизнес и планира своитедейности, свързани с управлението на общината в съответствие с изискванията инуждите на местния бизнес, в т.ч. на туризма.

Природното и културно-историческо наследство на община Каварна е изключително богато и разнообразно, но предстоят много целенасочени усилия, за да се превърне в икономически инструмент на региона. Развитието на туризма е свързано с осъществяване на значителни по размер и дълготрайност инвестиции в леглова база, инфраструктура, разработване и реклама на характерен туристически продукт. Това изисква партньорство между местната власт и потенциалните инвеститори, както при анализа на информацията и планирането, така и при реализиране на проектите с помощта на публично-частни партньорства за подкрепа за направените инвестиции по отношение на съпътстващата обслужваща и развлекателна инфраструктура, обслужване и информационно осигуряване.

Close Menu