Проект 16.4.2.017 "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма". Email: interreg017@kavarna.bg

На тази страница ще намерите полезни връзки и информация, която ще Ви помогне да кандидатствате по възможно най-успешния начин за желаната от Вас работа.

Полезна информация

Вашата автобиография, наричана още резюме или CV, e маркетингово средство, с което трябва да накарате работодателите да забележат Вашите ценни качества, познания и умения. В  нея представяте избрани факти, професионален опит и качества, които успешно се вписват в позицията, за която кандидатствате, т.е. за всяка различна позиция Вие трябва да преработвате и да отсявате само нужната за случая информация, и то не съвсем изчерпателно, за да има какво още от себе си да представите в мотивационното писмо и в интервюто.

Първото впечатление на потенциалния работодател от Вас се създава от автобиографията Ви и със сигурност не искате то да остане единственото. Повечето от автобиографиите, които пристигат в компаниите ежедневно, са доста стандартни и съдържат сходна информация (особено когато се описва една и съща длъжност). Затова направете така, че най-силните Ви характеристики да изпъкват още на пръв поглед.

Форматът на автобиографията Ви е много важен. Той дава първа представа за общите Ви умения за презентация и отразява по много категоричен начин мотивацията и подхода Ви при кандидатстване за определена длъжност. В този смисъл е недопустимо автобиографията да представлява хаотично нахвърляна в последната минута информация, или пък да е написана на ръка.

Още по-важно е съдържанието да бъде адекватно, да представя факти, дати и постижения. Доста е трудно човек да бъде оригинален и в същото време професионален; достатъчно детайлен при представянето си, без да е многословен; запомнящ се независимо от факта, че трудовия му опит до момента е доста обичаен. Въпреки това е възможно да създадете впечатлението, че сте отделили време и съставили автобиография, насочена към специфичната сфера и компания, от която се интересувате.

Освен добре оформена и обстойна, автобиографията трябва да бъде достоверна и реалистична, така че да насърчи компаниите да отделят няколко минути за разговор с Вас, за да проучат професионалния Ви опит и потенциала Ви за развитие. Ако сте в началото на своята кариера или току-що сте се дипломирали, не трябва да се опитвате да впечатлите потенциалните работодатели с обемна автобиография, наподобяваща академична справка. От друга страна един сериозен професионален път на развитие, подплатен със стабилна образователна и квалификационна подготовка не може да бъде обобщен в рамките на една страница. Обемът на автобиографията следва да бъде ограничение само от гледна точка на необходимостта да сте разумни в обстоятелствеността при представянето на това, с което сте се занимавали до момента.

Най-важните факти трябва да присъстват още в началото на автобиографията Ви, затова можете да започнете с кратко описание на досегашната си кариера или сфери на компетентност. Информацията в резюмето може да бъде изложена хронологично (от най-скорошната към предходната), или ако опитът Ви е по-богат, да бъде обобщена по тематичен признак. Добре е на всеки лист да има номер на страницата, име и информация за обратна връзка. Ако искате да включите в автобиографията свои отличия, награди или копия на различни документи, бихте могли да ги оформите като приложения.

Ако искате автобиографията Ви да бъде прочетена и забелязана, тя трябва да е кратка, много добре систематизирана и да включва минимум тези четири категории информация:

 1. Професионален опит;
 2. Образование и допълнителна квалификация;
 3. Допълнителни умения;
 4. Лични данни и информация за контакт;
 1. Професионален опит

Опишете своя професионален опит на длъжности на пълен или непълен работен ден, специалист на свободна практика или стажант, като посочите от кога до кога сте заемали съответните длъжности и в кои компании. За да създадете представа за заеманата от Вас длъжност е необходимо накратко да опишете характера на своите задължения и отговорности.

 1. Образование и допълнителна квалификация

Във връзка с Вашето образование, от най-голямо значение е най-високата квалификационна степен, която сте придобили. Посочете университета, който сте завършили, специалността си и получената образователна степен, а също и периода на обучение. Ако сте студент, дайте информация за очаквания срок на дипломиране, и за формата на обучение (редовна/ задочна). Ако средното Ви образование е специализирано (езикова, математическа, природонаучна гимназия, техникум и т.н.), изтъкнете това в автобиографията си. Не се опитвайте да изброите всички курсове и семинари, които сте посетили, само за да придадете обем на автобиографията си. Изберете тези от тях, които свидетелстват за получени знания и развити умения в областта, в която кандидатствате за работа. Обединете ги по теми и отбележете по-значимите от тях – проведени в престижни институции, с международно участие, с придобита диплома/ сертификат. Избягвайте съкращенията.

 1. Допълнителни умения

Поради взискателната и предизвикателна бизнес среда от кандидатите се очаква да владеят чужди езици, да са в състояние да използват специализиран компютърен софтуер, да демонстрират добри умения за комуникация, да притежават организационни способности, умение да управляват хора, аналитичен подход към разрешаването на проблеми и взимането на решения. Опитът и познанията, които свидетелстват за наличието на подобни умения (наричани още социални компетенции или soft skills) са високо ценени и следователно следва да бъдат представени в автобиографията.

 1. Лични данни и информация за контакт

Задължително посочете името си и координати за връзка, вкл.  мобилен телефон, на който може да бъдете открити в работно време или да се остави съобщение. Направете си електронна поща, която да бъде достатъчно представителна за този тип кореспонденция и в този смисъл не е желателно да съдържа псевдоними. Възрастта и семейното Ви положение не би следвало да влияят при избора на работодателя, но ако тези данни не са задължителни, можете да не ги попълвате. Понякога обаче характерът на работата налага специфични изисквания и затова е редно да упоменете тези данни. Някои длъжности изискват интензивни физически усилия, които не са постижими за по-възрастните кандидати; имиджът на други длъжности предполага, че те трябва да бъдат заемани от младежи; определени позиции изискват активно пътуване от порядъка на отсъствие от дома за четири дни в седмицата и поради това е малко вероятно жени с малки деца да приемат подобна работа.

В допълнение, към автобиографията си може да включите Вашите постижения (в случай, че имате такива), както и да приложите препоръка от страна на Ваш бивш ръководител или сътрудник, написана от професионална гледна точка

 • Постижения

Тази категория е изборна. В нея могат да се представят факти, подкрепящи твърденията за професионална компетентност – например реализиран обем на продажбите, разширен пазарен дял, стойност на спестени финансови ресурси, успешно стартирани/ приключени проекти, създадени нови продукти и услуги, възприети в практиката предложения за оптимизиране на процеси, реализирани производствени и технически методи и т.н. Ако скоро сте се дипломирали или още учите, постиженията могат да се изразяват в успешно реализирани проекти, постигнат бал на държавните изпити, други награди, които са достатъчно значими спрямо длъжността, за която кандидатствате.

Счита се, че предоставянето на имена на референти във вашата автобиография е добър знак. Най-добре се възприемат препоръки от страна на бивши работодатели или добре известни публични фигури – партньори, съветници, клиенти и т.н.; препоръките от преподаватели са подходящи за туко-що завършили или хора в началото на професионалното си развитие.

Опитвайте се да получите препоръки след всяко успешно приключено задание – стаж, учебен проект и т.н.., особено ако сте работили съвместно с чужденци.

Обикновено препоръките имат следната структура:

 • Получател– може да е адресирано до конкретен получател, На вниманието на заинтересованите лица (“To Whom It May Concern”) или да се остави без конкретен адресат;
 • Представяне на референта– име, длъжност, компания;
 • Въведение– от колко време и в качеството на какъв референтът познава кандидата;
 • Съдържание– обективен и задълбочен анализ на личността и свързаните с работата характеристики на кандидата; в препоръката следва да се посочат не само положителните характеристики, но и области на развитие на препоръчвания, така че референциите да звучат достоверно;
 • Заключение– включва препоръката на референта за наемането на кандидата, оценка за подходящи за него длъжности или сфери на работа, както и съвет върху какво да наблегне при по-нататъшната си работа;

Понякога компаниите имат стандартизирани форми за предоставяне на препоръки, които се изпращат директно на референта.

Препоръките трябва да бъдат дълги около една страница. Към всяко име би следвало да можете да посочите и телефон за връзка. Преди обаче да цитирате координатите за установяване на контакт, трябва да се уверите, че ще получите възможно най-добрите референции.

Имайте предвид също, че устните препоръки са най-добри – личният контакт оказва по-голямо влияние.

Без да го съзнавате, в много случаи вие имате възможността сами да си напишете препоръки и начинът да направите това е мотивационното писмо.

Мотивационното писмо, известно още като писмо за кандидатстване или Cover Letter, има за цел да убеди работодателите, че сте подходящи за работата, за която кандидатствате. То трябва да добави стойност към Вашата автобиография от гледна точка на съдържателност – без да преповтаря написаното в автобиографията, аргументирано да свърже Вашите постижения, опит, умения, лични качества и цели с изискванията за работата.

За да създадете адекватна кандидатура, трябва да сте добре информирани. Проучете внимателно компанията – нейната история, основна насоченост и бизнес стратегия, общи нужди свързани с персонала, продуктите и услугите и характеристиките им, които се считат за ключ към успеха и т.н. Не забравяйте защо писмото се нарича „мотивационно” – в него трябва да демонстрирате целите си за развитие, желанието и готовността си да работите точно в тази компания. Бъдете умерени в похвалите и ласкателствата – трябва да изразите своя интерес и уважение към постиженията на компанията, но писмото не трябва да звучи като възхваляваща ода. С него преди всичко трябва да убедите работодателя, че Вашите идеи, принос и усилия ще бъдат ценна инвестиция за фирмата.

За разлика от автобиографията, която е малко или много предвидима като форма и съдържание и може да се възприема като Ваша визитка, мотивационното писмо изразява Вашия собствен стил на мислене и изразяване, и е по-близо до 2-минутен рекламен клип. То ви дава възможност да се „продадете“ по по-творчески, агресивен и убедителен начин.

Мотивационното писмо обикновено съдържа следните елементи:

Получателмотивационното писмо е без заглавие. Адресирайте го до конкретен получател.  Ако в обявата няма посочено лице за контакт, това може да бъде началникът на отдел „Човешки ресурси”, управителят на фирмата или можете да впишете просто името на компанията.

Име и координати на кандидатанапишете своите имена и координати, както и датата.

Въведение – въвеждащият параграф трябва да изяснява за коя позиция кандидатствате  (ако има изискване, посочете референтен номер). Трябва да споменете откъде знаете за свободната длъжност – цитирайте източника, заглавието и датата на обявата, ако е от медия, или уточнете от какъв друг източник сте научили. Тук е мястото да изясните и защо кандидатствате за тази позиция, като демонстрирате желание за работа, разбиране към изискванията на длъжността, както и интерес към фирмата, одобрение към нейните ценности и постижения.

Мотивационна част – в мотивационната част на писмото съчетайте своите качествата и способности с изискванията за конкретната длъжност. Опишете своите конкурентни предимства – комбинация от различни умения, знания и интереси, контакти в съответния бизнес сектор, специфични проекти, в които сте участвали, познания за конкуренцията или самата компания. Не просто изброявайте силните си качества, а се опитайте да ги представите като необходим елемент за успешната работа във фирмата. Не пропускайте своя принос за развитието на проектите, в които досега сте участвали, ако не сте го направили в CV- то си, особено ако можете да представите и благоприятни препоръки, награди, дипломи и сертификати. Разкажете за досегашния си опит в призмата на това, с какво той би могъл да бъде ценен за компанията, в която кандидатствате. Обвържете личностните си и професионални амбиции с целите и развитието на компанията. Обмислете свои предложения за това, как бихте допринесли за бъдещия успех на фирмата и споменете за тях, така че при евентуална покана за интервю да можете да ги представите по-подробно.

Заключениев заключение изразете готовността си за среща и посочете координати, на които бихте могли да бъдете открити, както и в какви часове. Ако Ви предстои някакво отсъствие или смяна на адрес/ телефон, предупредете за това и оставете резервни координати – на свои познати, или в сегашната Ви работа, ако това е уместно.

УСПЕХ!

Примерни документи

Close Menu